Algemene voorwaarden

- online trainingen -

laatste aanpassing: 20 april 2023

 

Deze algemene voorwaarden regelen de samenwerking met KONEKTIS (éénmanszaak van Cindy Druyts), met maatschappelijke zetel te 2100 ANTWERPEN, Eksterlaar 100, ingeschreven in het KBO en BTW-register met nummer BE0507 847 854, tel. +32 476 841 770, email cindykonektis@gmail.com.

Elke rechtsverhouding tussen Konektis (Cindy Druyts) en de deelnemer, is onderhevig aan algemene voorwaarden, behoudens schriftelijke afwijking hieraan.

 

art 1 - Definitie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • KONEKTIS: de eenmanszaak van Cindy Druyts, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Eksterlaar 100, ingeschreven in het KBO- en BTW-register met nummer BE0507 847 854, vertegenwoordigd door Cindy Druyts.
  • ONLINE TRAINING(EN): cursussen, trainingen, masterclasses, workshops, … die op afstand worden aangeboden via de website van Konektis
  • DEELNEMER: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met konektis

 

art 2 - Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Konektis en de deelnemer met betrekking tot online trainingen. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op individuele, relationele, gezins- of groepstherapeutische gesprekken met Cindy Druyts. Deze voorwaarden zijn eveneens niet van toepassing op andere zelfstandigen die gebruik maken van de locatie Ekterlaar 100, 2100 Deurne en in dit kader mogelijk vermeld worden op de website als professional werkzaam op deze locatie.

De geldende algemene voorwaarden betreffen uitsluitend de samenwerking met Cindy Druyts in de vorm van online trainingen.

 

art 3 - Totstandkoming van de overeenkomst en bestelproces

Commerciële documenten en aanbiedingen scheppen geen verbintenissen in hoofde van Konektis. De overeenkomst tussen Konektis en de deelnemer komt pas tot stand nadat de deelnemer het inschrijvingsformulier heeft ingevuld en de bestelling van producten of diensten is gevalideerd met een bevestiging per e-mail verstuurd door konektis. De bevestiging wordt naar het opgegeven e-mailadres van de deelnemer verstuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat de berichten niet in de spamfolder terechtkomen.

Voor de bestelling van producten is een bevestiging pas mogelijk na aanvaarding van de algemene voorwaarden en volledige betaling van de bestelde producten door de deelnemer. Konektis blijft eigenaar van alle producten tot op het moment van volledige betaling.

Bestellingen zijn niet bindend voor konektis zolang deze niet per e-mail of enig ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd, na het doorlopen van het bestelproces.

 

art 4 - Aanbod & Prijs

Konektis biedt online trainingen aan via haar website. De prijzen van deze trainingen zijn vrijgesteld van BTW omwille van de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen. Konektis behoudt zich het recht voor om het aanbod en de prijzen ten allen tijde aan te passen.

 

art 5 - Betaling

De deelnemer dient het volledige bedrag voor de online training vooraf te betalen via de website van Konektis. Konektis biedt verschillende manieren aan om op een veilige wijze de online bestelling elektronisch te betalen. Geen enkele bestelling wordt gevalideerd zonder voorafgaand de overeenstemmende betaling te ontvangen. Bij gebreke aan betaling zal de deelnemer geen toegang verkrijgen tot de online training.

Konektis aanvaardt enkel betalingen van rekeningen binnen de Europese Unie.

Een betaling in termijnen is enkel mogelijk indien dit nadrukkelijk is voorzien op de betaalpagina. In dit geval kan een deelnemer ervoor kiezen om te betalen in de opgegeven termijnen. De deelnemer heeft een betalingsverplichting bij het afsluiten van de overeenkomst, ook indien de deelnemer voor een betaling in termijnen kiest.

Indien de deelnemer niet betaalt, om welke reden dan ook, kan Konektis de toegang tot de online training intrekken tot de betaling is ontvangen. Bij gebreke aan betaling voor de vervaldag is zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het bedrag van de nog onbetaalde facturen verschuldigd. Op het openstaande bedrag wordt een maandelijkse interest ten bedrage van 1% op het nog openstaande bedrag per begonnen maand in rekening gebracht. Alle invorderingskosten zijn eveneens voor rekening van de nalatige deelnemer.

Enig protest omtrent een factuur dient binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum en bij aangetekend schrijven aan konektis te worden gericht. Deze laatste is gerechtigd alle vorderingen over te dragen aan derden, alsmede de eigen verplichtingen ten overstaan van de deelnemer geheel of deels over te dragen doch blijft konektis in voorkomend geval garant staan voor de goede uitvoering van deze verplichtingen. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of plichten ten overstaan van konektis over te dragen.

 

art 6 - Herroepingsrecht

Konektis voorziet in de toepassing van het wettelijk voorziene herroepingsrecht. 

In geval van een online training doet de deelnemer uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht van zodra de deelnemer het product heeft ontvangen.  Onder ‘ontvangen’ wordt onder meer (niet limitatieve lijst) bedoeld: inloggen in de online leeromgeving, een werkboek downloaden, digitale producten downloaden, een mail met de toegangscode ontvangen, een replay downloaden, …  

Het herroepingsrecht vervalt zodra het betreffende product wordt aangeboden, of na 7 kalenderdagen volgend op de betaling of aankoop van het product, indien de start- of toegangsdatum van het product later dan 7 dagen in de toekomst verwijderd is  

 

'Geld terug garantie'

Indien Konektis een ‘geld terug garantie’ voorziet wordt dit nadrukkelijk vermeld op de verkooppagina van de desbetreffende online training. De deelnemer kan nooit meer geld terugkrijgen dan wat hij/zij/hen betaald heeft.  

Indien er een ‘geld terug garantie’ is verbonden aan een product is dit onderhevig aan volgende voorwaarde: de deelnemer maakt verplicht binnen 14 kalenderdagen na aankoop per mail (cindykonektis@gmail.com) zijn/haar/hen klacht gemotiveerd kenbaar.

art 7 - Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de online trainingen, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, berusten ten allen tijde bij Konektis. De deelnemer koopt een licentie waarmee hij/zij/hen gedurende bepaalde tijd toegang krijgt tot de digitale inhoud. Elke vorm van duplicatie, uitlenen of verspreiden van de inhoud is strikt verboden. In géén geval mag de deelnemer (delen uit) de cursus of andere producten delen met anderen, noch tijdens, noch na de training. Indien dit toch gebeurt, zal een schadevergoeding geëist worden.

 

Concurrentie

Het is de deelnemer verboden om gedurende 2 jaar na aankoop een soortgelijk programma, product of module te maken, aan te bieden of te verkopen als dat van Konektis. De bewijstlast ligt bij de deelnemer.

 

art 8 - Persoonlijke toegang

De aankoop van een online training is steeds voorzien voor één persoon. Enkel de deelnemer zelf mag gebruik maken van het aangekochte aanbod. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in zijn/haar login gegevens of opname nooit te delen met anderen. Konektis heeft het recht hier op toe te zien en informatie hierover na te vragen. 

In het geval dat login gegevens worden uitgewisseld met anderen, of dat de deelnemer op eender welke manier andere toegang verschaft tot het product of de dienst van de ondernemer, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van tien maal de actuele prijs van het desbetreffende aanbod. 

art 9 - Geheimhouding

Konektis verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst met de deelnemer ontvangt.

 

art 10 - Aansprakelijkheid

Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door Konektis in deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Konektis beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. Konektis is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de online trainingen, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Konektis. Konektis spant zich in om de deelnemer in de mate van het mogelijke te ondersteunen binnen de afgelijnde en redelijke lijnen van het aangekochte product of dienst. Konektis biedt geenszins een succesgarantie, aangezien het niet mogelijk is eenzijdig een garantie op succes te bieden. Een inspanning van de deelnemer is essentieel. Konektis kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes die een deelnemer maakt, en de consequenties volgend uit deze keuzes

Voor zover enige aansprakelijkheid toch weerhouden zou worden, dan is deze beperkt tot terugbetaling van de prijs van de online training.

De website is louter bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de deelnemer over de activiteiten en online trainingen van konektis. Konektis heeft in dit proces uitsluitend een inspanningsverbintenis. Op de website van konektis kunnen tevens links naar andere websites worden geplaatst. Konektis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, noch mogelijke schade die het gevolg zouden kunnen zijn door een engagement bij de diensten of producten van andere websites.

.

art 11 - Overmacht

Konektis kan niet verantwoordelijk worden gesteld in situaties van overmacht. Indien een technisch probleem zich voordoet dat een tijdelijke toegang tot het product of dienst belet, doet alles binnen het redelijke en het mogelijke om technische problemen te voorkomen binnen een redelijke termijn. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om Konektis hier per mail (cindykonektis@gmail.com) van op de hoogte te brengen zodat Konektis in staat is de technische problemen binnen redelijke termijn op te lossen. Het is mogelijk dat door onderhoud, website of netwerk updates of andere oorzaken, toegang tot de online training onderroken wordt. Konektis kan niet aanspraken worden gesteld door verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.

Konektis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van diens wil, die niet te voorzien zijn en die niet vermeden kunnen worden, zoals bvb. ziekte of onbeschibkaarheid van uitvoerende personen of technische problemen. Deze lijst is niet limitatief. Indien Konektis wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze de deelnemer onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

art 12 - Gedragsregels

De deelnemer gedraagt zich respectvol en empathisch naar andere deelnemers en konektis toe. Bij een inbreuk op deze gedragsregels zal de toegang tot de online training ontzegd worden.art 13 - Geschillen

Eventuele klachten dienen aan konektis te worden gericht. Het Belgisch recht is van toepassing, ongeacht de woonplaats van de deelnemer. In geval van geschillen tussen Konektis en de deelnemer, zullen partijen streven naar een minnelijke regeling. Indien dit niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

art 14 - Slotbepalingen

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.